Fællesbestyrelsen ved Allingåbro Børneby har den 7. juni 2017 afgivet sin årlige beretning til Børnebyens forældrekreds

Formanden for fællesbestyrelsen, Jonna Madsen indledte med at dele sin begejstring over det spændende arbejde fællesbestyrelsen laver, mhp at støtte op om den fortsatte positive og gunstige udvikling af Allingåbro Børneby. Et arbejde som også knyttes an til et stærkt samarbejde med foreningslivet i Allingåbro.

Jonna Madsen beskrev i årsberetningen hvordan der arbejdes med principper i fællesbestyrelsen – det være sig både nye principper der skal udarbejdes samt eksisterende principper der løbende evalueres og justeres.
Allingåbro Børneby er en børneby hvor trivsel er et nøgleord i hverdagen. Det ses i de fysiske rammer, hvor arbejdet med PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) er visualiseret i klasselokaler og på gangene. Det er et sted hvor nærvær, imødekommenhed, hjælpsomhed og positive tilgang gennemsyrer hverdagen – både for børn og voksne. Det kommer til udtryk i de fine resultater for Allingåbro Børneby i den årlige trivselsmåling, som i år fandt sted 16. januar til 31. marts 2017. Læs mere her: http://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/trivselsmaaling
Noget af det der har betydning for trivsel i Allingåbro Børneby er de fysiske rammer – at sikre børn, elever og andre med ophold i Allingåbro Børneby et indbydende, fysisk undervisningsmiljø hvor der er dejligt både at lære og være.
I den forbindelse er ekstralokalerne på mellemtrinnet blevet malet og flot istandgjort, så det fremstår nyt og lækkert. Der er fjernet en garage af ældre dato ved indkørslen til SFO’en, så det både forskønner helhedsindtrykket fra Plantagevej og samtidig øger udsynet og dermed trafiksikkerheden.
Formanden kunne berette, at det ligger den nuværende Fællesbestyrelse meget på sinde, at gør sig tydelige som aktive og positive medspillere – også når det kommer til den politiske dagsorden. Derfor er repræsentanter for Fællesbestyrelsen ofte at finde til Kommunalbestyrelsens møder, ofte i fællesskab med repræsentanter fra andre af Allingåbros øvrige foreninger. Ligeledes gør Fællesbestyrelsen sit ypperste for at deltage i alle sammenhænge hvor skolestruktur og andre emner vedrørende børneliv er på dagsordenen.
Afslutningsvis takkede Jonna Madsen, på fællesbestyrelsens vegne, ledelse og medarbejdere i Allingåbro Børneby for et rigtig godt samarbejde og for det dygtige, vedholdende og udviklende arbejde med det allervigtigste i vores liv – vores børn.